Main Menu

 

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ogłoszono 20.09.2017

OGŁOSZENIE    ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 

 

Warszawa, dnia11 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Rada Nadzorcza Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w dniu 15 lipca 2017 r. mającego na celu wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oferty, które wpłynęły lub zostały złożone przed upublicznieniem niniejszego ogłoszenia lub które wpłyną albo zostaną złożone w siedzibie Spółki jeszcze po jego upublicznieniu w przedmiocie unieważnionego postępowania, zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrywania.

Podstawa prawna unieważnienia: § 6 ust. 4 załącznika do uchwały Nr 6/2014 Rady Nadzorczej Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie regulaminu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

 

Jednocześnie OGŁASZA SIĘ NOWE POSTĘPOWANIE, W KTÓRYM RADA NADZORCZA Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. wpisanego w dniu 6 września 2013 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000476231, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5272699583, kapitał zakładowy 70 155 000 zł, zwanego dalej „Spółką”,

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do dnia 21 marca 2018 r. w przypadku sprawozdania za rok 2017 oraz do dnia 21 marca 2019 r. w przypadku sprawozdania za rok 2018.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Centrum ATTIS za rok 2017 i 2018. Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00” należy przesłać na adres: Centrum Leczniczo–Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89 lub złożyć osobiście w sekretariacie ogólnym Spółki – pok. 191 w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 13.00.

 1. Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., zwanego dalej „sprawozdaniem finansowym”:
 • biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik Spółki;
 • biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji; koszty z tego tytułu ponosi biegły rewident;
 • biegły rewident będzie zobowiązany do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu opinii i raportu z badania i w razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej; o terminach posiedzeń biegły rewident będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem; koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident;
 • biegły rewident będzie zobowiązany do przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
 • przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego nastąpi nie później niż w dniu 30 marca 2018 r. za rok 2017 i nie później niż w dniu 30 marca 2019 r. za rok 2018;
 • płatność za przeprowadzenie badania nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego oddzielnie za rok 2017 i za rok 2018.
 1. Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego powinna zawierać:
 • nazwę i adres oferenta;
 • udokumentowanie statusu prawnego oferenta, w tym:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP,
 2. numer wpisu na listę firm audytorskich

- z zastrzeżeniem, że dokumenty składane w formie kserokopii oferent poświadcza za zgodność z oryginałem;

 • informację o prowadzonej działalności, zawierającą opis doświadczenia zawodowego oferenta wraz z wykazem badanych w okresie ostatnich trzech lat podmiotów;
 • oświadczenie o spełnieniu przez oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • określenie składu zespołu lub osoby przeprowadzającej badanie oraz zobowiązanie się do przeprowadzenia badania wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 • oświadczenie o przyjęciu zobowiązania dotyczącego konieczności uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki na warunkach określonych w ogłoszeniu;
 • cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania;
 • dokumenty potwierdzające informację o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 1. Kryteriami oceny ofert będą:
 • cena usługi uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta;
 • doświadczenie firmy audytorskiej w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych (referencje);
 • proponowane dodatkowe usługi wykonywane w ciągu roku obrotowego 2017 i roku obrotowego 2018 w ramach ceny umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 • proponowane dodatkowe usługi wykonywane w ramach ceny umowy na badanie sprawozdań finansowych, podczas prowadzonych badań sprawozdań finansowych Spółki.
 1. Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki nastąpi w dniu 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Spółki przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie.
 2. Informacje na temat badania sprawozdania finansowego można uzyskiwać w siedzibie Spółki – pok. 125, tel. (0-22) 321-14-60, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomieni w terminie 5 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu przez składającego ofertę decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.
 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wyboru firmy audytorskiej oraz unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

WYNIK - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PATRZ TUTAJ