Centrum ATTIS  już od 40 lat troszczy się o zdrowie pracowników.
Jesteśmy publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Przestrzegamy zasad obowiązującego prawa.

Aktualnie mamy ponad 800 kontrahentów, którzy zawarli z nami umowy na medyczne świadczenia profilaktyczne i lecznicze.

Nasi Klienci i Pacjenci wiedzą najlepiej, że lekarze i pielęgniarki medycyny pracy Centrum ATTIS są wysoko profesjonalni. Swoją pracą rzetelnie wypełniają ideę jaka przyświecała twórcom służby medycyny pracy, zapisaną w art.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy: " … w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi tworzy się służbę medycyny pracy"

 

 

DYSPONUJEMY WŁASNĄ BAZĄ DIAGNOSTYCZNĄ

  • diagnostyki medycznej
  • diagnostyki laboratoryjnej

 

PROWADZIMY BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Klienci przyjmowani są na podstawie rejestracji telefonicznej pod numerem: tel. (22) 257 04 34

 

MEDYCYNA PRACY – Podstawy prawne

 

Podstawę  prawną   medycyny pracy  stanowi:ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 97, nr 96, poz. 593 ) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Wiodącym zadaniem medycyny pracy jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad  pracującymi. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników / praktykantów spoczywa ( art. 5 ust. 2 ustawy ) na:pracodawcach, szkole lub szkole wyższej, /gdy pobierający praktyczną naukę zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych/,podmiocie zatrudniającym.

Koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracownika ponosi pracodawca (art. 22  ustawy).

Koszty badań profilaktycznych uczniów i studentów kierowanych w ramach programu nauczania na praktyki zawodowe ponosi szkoła lub szkoła wyższa (art. 5 ust. 2. pkt. 2).