Uprzejmie informujemy, że w drodze po świadczenia medyczne w Centrum ATTIS udzieli Państwu pomocy Rzecznik Pacjenta Centrum ATTIS.

Publikacje dla pacjentów:

 • Karta Praw Pacjenta
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  (wypełniony wniosek należy dostarczyć kancelarii szpitala lub rejestracji poradni)
 • Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej od dnia 1 września 2018:

  „W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej

  pobiera się opłatę w wysokości:

  1) 0,32 zł za jedną stronę sporządzonej z niej kopii lub wydruku

  2) 9,04 zł za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu lub odpisu*

  Opłata jest pobierana w kasach Centrum ATTIS Sp. z o.o.

  Jednocześnie informujemy,

  że udostępnianie kopii dokumentacji medycznej następuje w terminie

  do 30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski dostępne są w informacji.

  *zgodnie z ustawą dokumentacja medyczna może być udostępniona na informatycznym nośniku danych,

  ale tylko w przypadku jej prowadzenia w wersji elektronicznej - płyta CD - koszt 1,81 zł

  Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego”

   


 • Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta

  Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta
  przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób
  lub instytucji uprawnionych do pochowania
  zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
  o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  wynosi 30zł brutto za dobę, na podstawie umowy
  zawartej z firmą zewnętrzną świadczącą usługi
  w zakresie przechowywania zwłok.
  Podstawa prawna: art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu
  opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum ATTIS

 Ankieta dla pacjenta