W Centrum ATTIS świadczymy usługi medyczne już od 50 lat. Jesteśmy prawnym spadkobiercą Ośrodka Medycyny Pracy Budowlanych, które powstało w 1968 roku – ze środków Krajowego Związku Budowlanych i Warszawskich Przedsiębiorstw Budowlanych. Historia budowlanej służby zdrowia – Ośrodka Medycyny Pracy Budowlanych (OMPB) w Warszawie sięga 1962 r. kiedy to podjęto ideę budowy ośrodka zdrowia dla budowlanych Warszawy. Budowę ośrodka rozpoczęto w 1966 r. W pierwszym etapie w 1968 r. do użytku oddano przychodnię wraz z bazą  diagnostyczną, apteką i pracowniami: higieny pracy, psychologii oraz fizjologii pracy. W etapie drugim – w 1971 r. uruchomiono szpital z pięcioma oddziałami: trzy oddziały chorób wewnętrznych, oddział chorób zawodowych i oddział rehabilitacji.  Kolejnym etapem rozwoju Ośrodka było otwarcie  w 1976 r. Domu Zasłużonego Pracownika Budownictwa ( DZPB ), usytuowanego w bliskim sąsiedztwie Ośrodka i organizacyjnie z nim powiązanego. Ośrodek Medycyny Pracy Budowlanych (OMPB) w Warszawie wraz z 43 podległymi przychodniami przy- i międzyzakładowymi sprawował opiekę profilaktyczno leczniczą dla 120 tys. pracowników i uczniów szkół zawodowych zgrupowanych w 124 stołecznych kombinatach, przedsiębiorstwach i zjednoczeniach budowlanych. Zatrudniał około 700 pracowników różnych specjalnościom. Pierwszy dyrektor Ośrodka dr Jerzy Pastwa stworzył w Ośrodku optymalne jak  na owe czasy warunki dla rehabilitacji i to nie tylko dla chorych przebywających na oddziale rehabilitacji w szpitalu, ale także dla pacjentów ambulatoryjnych. Na parterze znajdowały się rehabilitacyjne urządzenia kąpielowe, tj. basen i ogromna wanna do kąpieli borowinowych, a także parafinowania oraz urządzenia do kąpieli mineralnych. Pierwszą pielęgniarką naczelną była Jadwiga Walczak. W latach 90-tych nastąpiły zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu przemysłowej ochrony zdrowia, co znalazło odzwierciedlenie także w strukturze Ośrodka Medycyny Pracy Budowlanych. Dyrektorem zakładu był wówczas lek. med. Zygmunt Sadkowski. W 1992 r. na bazie OMPB powstał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) – w drodze połączenia wszystkich warszawskich przemysłowych zoz. Następnie w 1998 r. ze struktur WOMP wydzielone zostały: Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa ( OMPiL ) z siedzibą przy ul.Górczewskiej 89 i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) z lokalizacją w Alejach Wojska Polskiego.

          W 1999 r. decyzją Wojewody Warszawskiego OMPiL uzyskał status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zmieniła się forma finansowania placówki. Niedostosowane do potrzeb ochrony zdrowia i wymogów publicznego płatnika struktury organizacyjne zakładu sprawiły, że OMPiL znalazł się na liście szpitali do likwidacji. Sytuacja ta wymusiła  konieczność podjęcia wielu działań dostosowawczych. Nowe kierownictwo zakładu, tj. Dyrektor lek. med. Wiktor Masłowski (późniejszy Prezes Zarządu Centrum ATTIS kierujący firmą do śmierci 24.09.2021 r.) oraz Zastępca Dyrektora ds. Medyczno – naukowych lek. med. Józef, J. Świerczek i Zastępca Dyrektora ds. finansowych lek. med. Michał Milczarek podjęło się trudnej misji – restrukturyzacji publicznej placówki ochrony zdrowia. W 2000 roku zmieniła się nazwa placówki na SPZOZ Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS. Wówczas też nastąpiły najistotniejsze zmiany organizacyjne, przeprowadzone zgodnie z planem, który w referendum zakładowym zaakceptowało 67 procent pracowników. Strategicznym elementem planu restrukturyzacyjnego było utworzenie dwóch nowych komórek szpitala i zracjonalizowanie wykorzystania jego powierzchni. W efekcie szpital, dotychczas zajmujący się leczeniem zachowawczym, stał się placówką o profilu zabiegowo-internistycznym. Nowe inwestycje: Zakład Operacyjno – Zabiegowy oraz Zakład  Anestezjologii i Opieki Medycznej uruchomione w 2001 r., przyniosły efekt w postaci całkowicie nowego źródła przy-chodów. Okazało się, że nie tylko uchroniły one szpital przed likwidacją, ale również pozwoliły-efektywniej wykorzystać posiadane zasoby kadrowe i techno-logiczne. Firma poszerzyła swoją ofertę  medyczną i stała się w okolicy najnowszym szpitalem, który ma dobre warunki do leczenia i diagnostyki. Centrum ATTIS nie tylko nie zostało zlikwidowane, ale staliśmy się placówką, która dorównuje najlepszym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Centrum ATTIS stało się pełnoprofilowym zakładem opieki zdrowotnej, świadczącym usługi medyczne o wysokim standardzie. W  dniach 19, 20, 21 października 2006 r. w Centrum ATTIS obchodziliśmy jubileusz XXXV – lecia i uroczyście udostępnialiśmy mieszkańcom Warszawy i regionu nową placówkę medyczną Centrum Opieki nad Rodziną. Wspólnie z naszymi Gośćmi przeżywaliśmy podniosłe i radosne chwile, a byli wśród nich Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.

           Poszukując nowych możliwości rozszerzenia zakresu działalności chirurgicznej w 2008 roku w Centrum ATTIS został przeprowadzony pierwszy zabieg z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Było to nowatorskie przedsięwzięcie na warunki polskie. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Centrum ATTIS jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności.

          W styczniu 2010 roku Centrum ATTIS zostało połączone z Wojewódzkim Publicznym Zakładem Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, poszerzając zakres działalności Centrum ATTIS o świadczenia onkologiczne, realizowane w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na mocy Uchwały Nr 103/11 z dnia 11 lipca 2011 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiło połączenie wymienionych jednostek. Centrum ATTIS przejęło dalsze i nieprzerwane udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom przyłączonych zakładów. 

            W dniu 6 września 2013 roku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony       w spółkę prawa handlowego. Odbyło się to na mocy wpisu dokonanego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000476231, na podstawie Uchwały Nr 1528/2880/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. podjętej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz 217). Powstała w wyniku powyższego przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje nadal w 100% własnością Województwa Mazowieckiego (pozostajemy jednostką publiczną) i zachowuje warunki świadczenia usług publicznych (w tym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) na dotychczasowych warunkach. Dla Centrum ATTIS oznacza to możliwość efektywniejszego zarządzania finansami jednostki, a dla pacjentów spółki jeszcze lepszą jakość świadczenia usług.

            27 września 2017 r. Centrum ATTIS Sp. z o. o. przy współpracy z Panią Krystyną Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek onkologicznych i w odpowiedzi na niekorzystne prognozy epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory, otworzyło pierwszy w Polsce publiczny Zakład Onkologii Kobiecej – ZDROWIE KOBIETY, który łączy w jednym trzy najważniejsze oddziały: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, zapewniając przy tym opiekę rehabilitacyjną przed i pooperacyjną oraz opiekę terminalną. Utworzenie Zakładu Onkologii Kobiecej to największa inwestycja zrealizowana na Mazowszu w opiece zdrowotnej w 2017 r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (kwota dotacji 5.935769,74 zł). Patronat nad jej wykonaniem objęli Minister Zdrowia oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

           Z dniem1 kwietnia 2022 r. doszło do połączenia Mazowiecki  Szpital Bródnowski Sp. z o.o. ( jako Spółka Przejmująca) ze Spółką Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. (jako Spółka Przejmowana). Czytaj dalej

           W skład Centrum ATTIS wchodzi kompleks ambulatoryjno-szpitalny z siedzibą przy ul. Górczewskiej 89 obejmujący poradnie lekarskie,  Centrum Opieki nad Rodziną, Szpital Opieki Krótkoterminowej oraz zespół czterech ogólnodostępnych Poradni Lekarskich zlokalizowanych na terenie warszawskich dzielnic przy ul. Śliskiej 5,
ul. Pawińskiego 2, ul. Grochowskiej 278. Zapewniamy kompleksową opiekę zdrowotną mieszkańcom Warszawy i regionu.  Naszym pacjentom oferujemy: medycynę pracy, opiekę pediatryczną i internistyczną, konsultacje i porady lekarzy specjalistów, rehabilitację leczniczą, zabiegi operacyjne, leczenie szpitalne, diagnostykę laboratoryjną i medyczną, profilaktyczne i lecznicze usługi stomatologiczne, programy profilaktyczne i szczepienia ochronne.

Wciąż rozwijamy się, by jak najlepiej służyć pacjentom!